Декларация за поверителност

Онлайн декларация за поверителност!


Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

Защо „РИН СК“ ООД събира и съхранява лични данни?

Нормативното основание за събиране на лични данни е изпълнение на договор по ЗЗД

„РИН СК“ ООД , чрез своя уебсайт предлага предлага определени услуги и събития на посетителите на уебсайта. По този начин „РИН СК“ ООД отправя оферта към евентуален купувач, като указва и условията съобразени с ЗЕТ, т.е. предложение за закупуване на дадена услуга до неопределен кръг лица. Посетителите на уебсайта, до които е достигнала офертата/ предложението ни, имат право да я приемат или не. Ако я приемат, значи е постигнато съгласие съгласно чл. 14 от ЗЗД: Договорът се смята сключен в момента, в който приемането достигне у предложителя. Вашите лични данни са необходими, за да можем да пристъпим към сключването на индивидуален договор и да изпълним задължението си свързано с предмета на договора. Получените лични данни, се използват за кореспонденция, идентификация и осигуряване на екипировка. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е необходима единствено за целите на изпълнението на договорните ни задължения спрямо Вас и не цели навлизане в личното Ви пространство.

Какви данни събираме? 


Какви данни събираме ние от нашите регистрирани потребители? „РИН СК“ ООД събира от потребителите на уебсайтовете  си лични данни от осъществените от тях регистрации, за да изпълни условията по сключване на договор за предоставяне на услуга, за да анализира поведението на потребителите си, както и за да им предостави по-релевантно съдържание и да подобрим качеството на нашите услуги. Когато се регистрирате за събитие или предлагана от нас услуга,  участвате в допитвания и др., можем да събираме различни видове информация, а именно следните категории лични данни:

 • Контакти на клиента, законното основание за чиято обработка е сключване на договор с клиента:
  • Имена на клиента,
  • ЕГН
  • Пощенски адрес,
  • Имена на дете;
 •  Детайли за комуникация, които обработваме на основание получено съгласие от клиента, което съгласие той винаги може да оттегли по свое желание с попълването на форма за оттегляне на съгласие
  • телефонен номер,
  • email,
 • Допълнителни данни за клиента или детето му , които обработваме на основание получено съгласие от клиента, което съгласие той винаги може да оттегли по свое желание с попълването на форма за оттегляне на съгласие
  • Ръст
  • Година на раждане
  • Ниво на умения / клас:
  • Номер на обувки
 • Специални категории данни, които обработваме, поради естеството ни  работа с деца – Нормативното основание е ЗЗ, Закон за защита на детето, ЗЗД и приложимото законодателство, свързано с предоставяните от „РИН СК“ ООД услуги.

• Здравословно състояние; 
• Хронични заболявания;
• Алергии.

 • Финансови детайли 
  • Банкови детайли, когато плащането е по банков път. 
 • Допълнителни данни
  • В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
 • Данни , които Ви идентифицират в онлайн пространството и които Вие можете да забраните самостоятелно с изключване на Бисквитките на Вашия браузер.
  • Вашият IP адрес,
  • данни за влизане,
  • тип и версия на браузъра,
  • настройка на часови зони,
  • типове приставки за браузъри,
  • геолокация,
  • операционна система и версията й 

„РИН СК“ ООД има законното право да популяризира дейността си сред обществото!

С цел популяризиране на дейността си  „РИН СК“ ООД , е възможно да прави снимки и/или видео-клипове, които публикуваме на уебсайта си, на групи от хора и/или отделни хора, сред които е възможно да попаднете и Вие или Вашето дете. Ние държим да пазим Вашето лично пространство и любезно Ви молим, ако НЕ ЖЕЛАЕТЕ да попадате в тези материали да ни уведомите, за да предприемем мерки по изтриване на снимки/видеа и сваляне на публикациите от публичното пространство. При сключване на договор с нас , Вие изришно можете да заявите , Вашето съгласие или несъгласие по отношение на такова публикуване. Дори да се съгласите, всеки един момент след публикуването, може да упражните сввоето право и да оттеглите даденото съгласие за тези публикации! 

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „РИН СК“ ООД   ще поиска от Вас допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?

Вашите лични данни се използват за:

 • Изпълнение на целите по договора, които сключваме.
 • Рекламни и маркетингови цели със специално получено съгласие от Ваша страна
 • Комуникация с Вас
 • Подобряване на обслужването и пр.

Съгласно Закона за защита на личните данни ние можем да използваме Вашите данни само по определени причини и където имаме правно основание за това.  Ето причините, поради които обработваме вашите данни:

 • Осъществяване на договор за закупуване на продукт (съгласно ЗЗД и ЗЕТ)
 • Правим сайта по-удобен – Управлявайте поръчките и заявките си, вход и удостоверяване чрез парола, запаметявайки си настройките приключвате поръчките си бързо, лесно и удобно, избирате най-подходящия начин за плащания, можете да избирате начините на доставка и обратно предаване.
 • За персонализирана поддръжка – Тестване на функции, взаимодействие с платформи за обратна връзка и въпросници, управление на целевите страници, оптимизиране на трафика и анализ и изследване на данни.
 • Отчитаме интереси и запитвания и за подобряване на комуникацията –  Стараем се да бъдем колкото се може по-близо до клиентите си, чрез комуникация по телефон или електронна поща, включително и за отстраняване на възникнали проблеми.
 • Стараем се да предложим най-доброто за Вас и постоянно подобряваме обслужването – Уведомявайки Ви за всякакви промени в цени на нашита услуги и организирани събития, решаване на проблеми които биха могли да възникнат от чисто техническо естество. 
 • Маркетингови цели (само с вашето изрично съгласие) – Ако сте съгласни, ние ще Ви изпращаме имейли и/или съобщения за нови услуги и събития или предстоящи и действащи промоции.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага. В същото време обаче „РИН СК“ ООД  може да предаде Вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас. Такива се явяват: Куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС, Счетоводна къща,  с която имаме договорни отношения в областта на защита на личните данни на клиентите на „РИН СК“ ООД и без които е невъзможно да получите Вашата поръчка. Всички трети страни, които могат да получат данните Ви, са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълнение на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите, изградени от „РИН СК“ ООД  .

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

„РИН СК“ ООД  ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които са събрани и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

„РИН СК“ ООД   по Ваше искане е длъжен да Ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват Вашите данни.
 • Данни за контакт на Отговорник по защита на данните.
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на „РИН СК“ ООД  или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които се обработват?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите  и изтеглите от ТУК (GDPR_FORM_02) или да отправите искане на посочените контактни данни на „РИН СК“ ООД, или директно да се свържете с Управителя на фирмата. Моля свалете формата и я попълнете, свържете се с нас на телефон (+359) 0887 32 11 29 , за да си уговорите среща с отговорното лице по защита на данните в „РИН СК“ ООД. Донесете на място лично и представете Вашето искане.

ВАЖНО!!! За да удостоверите Вашата самоличност е необходимо да се легитимирате с валиден Документ за самоличност – Лична карта.

Местоположение:

Държава: България

Адрес: гр. София 1756, район р-н Витоша, вилна зона „Малинова долина“, 2А част, ул. 201 No 1

Телефон: 0887 32 11 29

Ел. поща: [email protected]

Интернет страница: www.rin-bg.com

Лице за контакт: Р.Чальова